Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

1. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp đến Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-11 hoặc mẫu M-11A (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo) của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

- Sở Công Thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu M-10A của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10;

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu nêu tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư  số 24/2014/TT-BCT;

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

8. Phí, lệ phí: không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm theo):

- Mẫu M-10 (Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

- Mẫu M-10A (Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

- Mẫu M-11 (Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

- Mẫu M-11A (Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Tải mẫu đơn: