Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Công thương.

- Bước 2: Cán bộ nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, cán bộ viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục số 15 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

- Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với Tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của bộ Tài chính.


* Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

+ Ở khu vực thành phố:

- Phí thẩm định: 1.200.000 đ/điểm KD/lần thẩm định

- Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấp

+ Ở các khu vực khác: Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trên.

* Đối với hộ kinh doanh,cá nhân:

+ Ở khu vực thành phố:

- Phí thẩm định: 400.000 đ/điểm KD/lần thẩm định.

- Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấp

+ Ở các khu vực khác: Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trên.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm theo): Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục số 15 Thông tư số 03/2016/TT-BCT

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

- Có hợp đồng đại lý tối thiểu 01 năm, còn hiệu lực với tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

- Tải mẫu đơn: