Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường.

7.14. Thủ tục 14: Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công

Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Ngay khi nhận được hồ sơ, trong thời gian 03 (ba) ngày, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm tíên hành làm các thủ tục kiểm tra hồ sơ chứng minh nguồn gốc, kiểm tra thực tế đối chiếu với bảng kê, lập biên bản kiểm tra và cấp giấy phép vận chuyển nếu đủ điều kiện

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc động thực vật hoang dã hợp pháp.

- Đơn xin vận chuyển.

- Bảng kê lâm sản

b. Số lượng: 2 (Hai) bộ

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm       

- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

7. Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính: Bảng kê lâm sản có xác nhận của chi cục kiểm lâm cho phép vận chuyển

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê lâm sản

10. Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: Có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 về việc Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

- Tải mẫu đơn: