Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.