Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định đầu tư)

Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định đầu tư)

         1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Công chức kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh, tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

          - Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý xây dựng công trình chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan (nếu cần) tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt. Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

          - Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã thẩm định, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh. Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do không đạt yêu cầu.

  2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

          - Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:

          + Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

          + Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; th hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,...) và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

          + Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

- Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan).

          3.2. Số lượng: 05 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, trong đó :

- Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quyết định phê duyệt: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định đầu tư.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          - Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng, ban, đơn vị liên quan (nếu cần).

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

          8. Lệ phí: Không.

          9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

          - Đề cương thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh theo Phụ lục I;

          - Mu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu công trình lâm sinh theo Phụ lục II.

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

          - Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

          - Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.

          - Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công.

          - Điều 4, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

         


- Tải mẫu đơn: