Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu về nhà ở cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu về nhà ở cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán

 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư thay mặt người nhận chuyển nhượng đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở TNMT tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Nhà đầu tư hoàn thiện bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào phần mềm theo dõi, viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

Bước 3: Sở TNMT tổ chức thẩm định:

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện bổ sung theo quy định.

- Nếu đủ điều kiện Văn phòng Đăng ký đất đai Sở TNMT luân chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bước 4: Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính chuyển thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT để chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT trả cho Nhà đầu tư yêu cầu người sử dụng đất thực hiện theo quy định.

Bước 5: Nhà đầu tư chuyển biên lai đã  thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT để chuyển về Sở TNMT hoàn thiện hồ sơ ký Giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 6: Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận của chủ đầu tư dự án, vào sổ cấp Giấy chứng nhận và chuyển về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT để trả.

Bước 7: Nhà đầu tư nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

1

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

01

 

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chủ đầu tư (nếu có)

01

 

3

Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng, Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng (nếu có) theo quy định của pháp luật; Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính kèm theo

01

01

4

Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng; hoàn công xây dựng kèm theo thuyết minh (đối với trường hợp xây dựng vi phạm đã được điều chỉnh quy hoạch).

01

01

6

Tờ khai lệ phí trước bạ; Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

02

 

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. Trường hợp cấp đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất thì không quá 30 ngày làm việc (không kể thời gian cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Phí, lệ phí:

Lệ phí địa chính:

- Tại phường thuộc thành phố là 70.000 đồng/giấy (Bẩy mươi nghìn đồng).

- Tại khu vực khác là 12.000 đồng/ giấy (Mười hai nghìn đồng).

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 - Tại phường, thị trấn là 400.000 đồng/hồ sơ (Bốn trăm nghìn đồng).

 - Tại xã là 280.000đồng/hồ sơ (Hai trăm tám mươi nghìn đồng).

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Tờ khai lệ phí trước bạ;

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

- Tải mẫu đơn: