Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Công chức, viên chức nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, thu phí lệ phí theo quy định; vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận chuyển hồ sơ về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hoặc trả lại hồ sơ;

- Nếu đủ điều kiện thì tổ chức thẩm định, thông báo kết quả thẩm định cho chủ dự án.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2.   Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3.   Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ 01 Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ 07 Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (bản chính);

+ 01 báo cáo dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.   Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc.

5.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tổ chức thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

7.      Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định.

8.      Lệ phí:

Đơn vị: VN đồng

Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

≤ 50

≤ 100

> 100

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

5.000.000

6.000.000

10.000.000

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

6.500.000

8.000.000

15.000.000

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

7.000.000

9.000.000

15.000.000

Nhóm 4. Dự án nông, lâm nghiệp, thủy sản

7.000.000

9.000.000

15.000.000

Nhóm 5. Dự án giao thông

7.500.000

9.000.000

15.000.000

Nhóm 6. Dự án công nghiệp

8.000.000

9.000.000

15.000.000

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5.000.000

6.000.000

10.000.000

9.      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu đơn đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

10.    Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây:

- Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành;

- Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên;

- Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

11.    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

 

- Tải mẫu đơn: