Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án:

1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Công chức, viên chức nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức kiểm tra, xác nhận.

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ (14 ngày làm việc):

- Nếu không đủ điều kiện, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hoặc trả lại hồ sơ;

- Nếu đủ điều kiện thì tổ đoàn kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra cho chủ dự án.

Trong thời gian này, trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo thông báo, nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

Công chức, viên chức nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 6: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét.

Bước 7: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ

- Nếu không đủ điều kiện sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (trở lại bước 4);

- Nếu đủ điều kiện, trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, gửi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công trả kết quả (01 ngày làm việc).

Bước 8: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

2.   Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

3.   Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

- 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt;

- 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Bộ hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường với dòng chữ sau trên bìa: “Kèm theo Giấy xác nhận số ……… do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lần....ngày … tháng ….. năm ………..".

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.   Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

5.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

7.      Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

8.      Lệ phí: không.

9.      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

- Mẫu báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

10.    Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
- Tải mẫu đơn: