Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

Công chức, viên chức nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ (7 ngày làm việc):

- Nếu không đủ điều kiện sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;

- Nếu đủ điều kiện, tham mưu cho Lãnh đạo Sở TNMT trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt.

Bước 5: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xem xét, ban hành quyết định phê duyệt (02 ngày làm việc).

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản yêu cầu hoàn thiện bổ sung theo quy định.

- Nếu đủ điều kiện ký quyết định phê duyệt.

Bước 6: Sau khi nhận được Quyết định phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường chứng thực vào mặt sau trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường chi tiết; gửi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công trả kết quả (01 ngày làm việc).

Bước 7: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

2.   Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

3.   Thành phần, số lượng hồ sơ

- 01 văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung trường hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung.

- 03 đề án bảo vệ môi trường hoàn chỉnh có đóng dấu giáp lai, mẫu xác nhận đã phê duyệt mặt sau trang phụ bìa.

- 01 đĩa CD ghi nội dung của đề án đã chỉnh sửa.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.   Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

5.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tổ chức thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phê duyệt: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

7.      Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

8.      Lệ phí: Không

9.      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

- Mẫu xác nhận đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

10.    Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại cơ quan có thẩm quyền tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo của cơ quan thẩm định, phê duyệt.

11.    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

- Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Tải mẫu đơn: