Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

Công chức, viên chức nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định. 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức xác nhận.

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện xác nhận, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hoặc trả lại hồ sơ (chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT, trở lại bước 1);

- Nếu đủ điều kiện, cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, gửi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT trả kết quả.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT.

2.   Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

3.   Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của chủ cơ sở;

- 03 bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản (có chữ ký của chủ cơ sở ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ cơ sở ở trang cuối cùng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.   Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

7.      Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

8.      Lệ phí: không.

9.      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

- Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Mẫu xác nhận đã cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

10.    Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 

- Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 

- Tải mẫu đơn: