Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT- Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì ra văn bản yêu cầu tổ chức, công dân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ (Đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thì tổ chức kiểm tra cơ sở).

- Nếu chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường);

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho tổ chức, công dân.

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2.   Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3.   Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Đối với Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:

- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương;

- Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng,sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH,thành phần hồ sơ bổ sung thêm:

+ Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;

+ Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;

+ Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM;

+ Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.

Đối với Hồ sơ đăng ký để được cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:

- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

- Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.   Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc (không bao gồm thời gian tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ); đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc (không bao gồm thời gian tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ).

5.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

7.      Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

8.      Lệ phí: Không.

9.      Tên mẫu đơn: Mẫu đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

10.    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

       Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường, trừ các trường hợp sau:

       a) Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;

       b) Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ;

       c) Cơ sở dầu khí ngoài biển.

11.    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

- Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Tải mẫu đơn: