Cấp phép khai thác, sử dụng nước biển trường hợp đã có công trình khai thác, sử dụng (tổ chức, cá nhân)

Cấp phép khai thác, sử dụng nước biển trường hợp đã có công trình khai thác, sử dụng (tổ chức, cá nhân)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TN&MT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, thu phí lệ phí theo quy định; vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹ trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TN&MT để tổ chức thẩm định.

Bước 3: Sở TN&MT tổ chức thẩm định

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung theo quy định.

- Nếu đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xem xét quyết định.

Bước 4: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thẩm định, phê duyệt

-          Nếu không đủ điều kiện có văn bản yêu cầu hoàn thiện bổ sung theo quy định.

-          Nếu đủ điều kiện ký quyết định phê duyệt.

Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả vào sổ quản lý và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TN&MT để trả theo quy định.

Bước 6: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TN&MT-Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TN&MT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép

02

 

2

Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành (nếu thuộc trường hợp quy định phải có quy trình vận hành)

02

 

3

Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

02

 

4

Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước

02

 

5

Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo

 

01

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc (Sở TNMT 15 ngày làm việc, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 02 ngày làm việc)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí:

Phí thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước biển:

+ Lưu lượng nước dưới 500m3/ngày đêm: 600.000đ/ báo cáo;

+ Lưu lượng nước từ 500 đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 1.800.000đ/ báo cáo;

+ Lưu lượng nước từ 3.000 đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 4.400.000đ/ báo cáo;

+ Lưu lượng nước từ 20.000 đến dưới 100.000m3/ngày đêm: 8.400.000đ/ báo cáo;

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước biển (mẫu 01 kèm theo);

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước biển (mẫu 02 kèm theo).      

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tài nguyên nước 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTN&MT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTN&MT ngày 24/9/2014 quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước,tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí;

- Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình sửa đổi bổ sung Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình sửa đổi thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 và Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Tải mẫu đơn: