Xếp ngạch, bậc lương đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng công chức

Xếp ngạch, bậc lương đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng công chức.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị có đối tượng gửi Văn bản đề nghị và hồ sơ đến Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền phân cấp trình Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ Nội vụ. Bộ phận chuyên môn tham mưu Giám đốc sở:

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống

+ Ra quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc lương  đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định

+ Ra quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc lương  đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc lương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trình Bộ Nội vụ ra quyết định.

Bước 3: Các cơ quan, đơn vị nhận kết quả qua bưu điện

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

1.  Tờ trình đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo).

2.  Hồ sơ của từng công chức đề nghị bổ nhiệm vào ngạch, bao gồm:

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống: bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương:

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

+ Bản chụp các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền;

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:

+ Bản sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu số 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

+ Bản chụp các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền;

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

(Photo kèm theo: Văn bản đồng ý tiếp nhận hoặc tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền)

b. Số lượng hồ sơ:

- Thẩm quyền của Sở Nội vụ: 01 bộ

- Thẩm quyền của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất:02 bộ

- Thẩm quyền của Bộ Nội vụ: 03 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

- Hồ sơ tại Sở Nội vụ: 07 ngày làm việc (kể từ khi đủ hồ sơ)

- Hồ sơ tại UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất:  UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chưa quy định

- Hồ sơ tại Bộ Nội vụ: 30 ngày làm việc (kể từ khi đủ hồ sơ)

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   * Cơ quan Quyết định:

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống: Sở Nội vụ.

   - Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Sở Nội vụ tham mưu)

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Bộ Nội vụ

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố có liên quan

6. Đối tượng thực hiện:

- Cơ quan có công chức được tuyển dụng đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; các công chức được tuyển dụng trong trường hợp:

- Thi tuyển;

- Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (có mẫu kèm theo)

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống: Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Quyết định của Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

- Đối với trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Quyết định của Bộ Nội vụ.

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

Người đề nghị xếp ngạch, bậc lương khi tuyển dụng công chức có các yêu cầu như sau (Theo Mục 2. 3 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức):

- Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần;

- Được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức chức.

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 05/2012/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư  số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước.

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính ở cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

 

- Tải mẫu đơn: