Thông báo về việc thay đổi trụ sở của Tổ chức Tôn giáo, tổ chức Tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan).

Thông báo về việc thay đổi trụ sở của Tổ chức Tôn giáo, tổ chức Tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan).

1. Trình tự thực hiện:

Kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất gửi văn bản thông báo về việc thay đổi trụ sở đến Ban Tôn giáo Chính phủ và Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ qua Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

1.   Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên người đại diện của tổ chức; lý do, thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ chức trước và sau khi thay đổi;

- Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đặt trụ sở mới.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đặt trụ sở cũ.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thay đổi trụ sở của tổ chức.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản xác nhận của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận thông báo.

- Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đặt trụ sở cũ lưu hồ sơ để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu