Giải quyết khiếu nại lần 2

Giải quyết khiếu nại lần 2

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ, cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

   - Tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại;

   - Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);

   - Biên bản tổ chức đối thoại lần 1 (nếu có);

   - Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

   - Các tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn khiếu nại đủ điều kiện, Sở Nội vụ ra quyết định thụ lý vụ việc và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày (kể từ ngày thụ lý).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Thanh tra Sở)

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (có mẫu kèm theo)

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật này mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

- Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ Quy định giải quyết khiếu nại hành chính.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tải mẫu đơn: