Giải quyết tố cáo

Giải quyết tố cáo

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ, cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo.

- Các tài liệu có liên quan đến nội dung tố cáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, Sở Nội vụ ra quyết định thụ lý vụ việc.

- Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần, nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Thanh tra Sở).

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết luận nội dung tố cáo; Quyết định xử lý tố cáo.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tố cáo (có mẫu kèm theo)

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây:

+ Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

+ Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;

+ Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nội vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào của Sở Nội vụ đối với việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 quy định quy trình giải quyết tố cáo;

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tải mẫu đơn: