Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường Bưu điện. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả của TTHC theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, vi phạm pháp luật), Ban Thi đua – Khen thưởng thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường Bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách của đơn vị trình khen.

- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng (Theo mẫu số 02, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).

- Quyết định công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 03 năm (năm đề nghị và hai năm trước liền kề) hoặc giấy chứng nhận danh hiệu do thủ trưởng đơn vị ký.

- 01 sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định công nhận.

Đối với thủ trưởng đơn vị sản xuất kinh doanh phải kèm thêm các giấy tờ sau:

+ Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan có thẩm quyền trong năm đề nghị và năm trước liền kề đối của đơn vị.

+ Xác nhận việc tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong năm đề nghị và năm trước liền kề của với đơn vị.

+ Xác nhận đảm bảo vệ sinh môi trường của cơ quan có thẩm quyềntrong năm đề nghị và năm trước liền kề của đơn vị.

+ Báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng. Đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng kiểm toán trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng kiểm toán.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất họp.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân có thành tích đề nghị khen thưởng

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;   

-  Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.      

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng theo mẫu 02 phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (có mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đoàn thể trung ương do người đứng đầu bộ, ban, ngành, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

 

- Tải mẫu đơn: