Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường Bưu điện. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả của TTHC theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, vi phạm pháp luật), Ban Thi đua – Khen thưởng thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường Bưu điện.

  3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm danh sách của cơ quan, đơn vị;

- Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, Ban chỉ đạo, Ban lãnh đạo;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (Theo mẫu số 01quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).

Đối với tập thể đơn vị sản xuất kinh doanh phải kèm thêm các giấy tờ sau:

+ Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan có thẩm quyền trong năm đề nghị của đơn vị đề nghị.

+ Xác nhận việc tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động của cơ quan Bảo hiểm xã hộitrong năm đề nghị của đơn vị.

+ Xác nhận đảm bảo vệ sinh môi trường của cơ quan có thẩm quyềntrong năm đề nghị của đơn vị.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;   

-  Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.      

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng theo mẫu 01phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (có mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Tải mẫu đơn: