Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

A. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

 1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

 Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình Lãnh đạo Sở duyệt. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thay đổi một trong các nội dung

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định  thay đổi Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;  Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao;  Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh; Số ngày, tháng năm cấp; cơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất hoặc hư hỏng.

* Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện

a) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

 b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp;

 c) Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4) Thời hạn giải quyết: 4,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan được ủy quyền trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8) Phí, lệ phí: theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đ nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động: …….

10) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung.

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao sô 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

B. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

 Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình Lãnh đạo Sở duyệt. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhậ đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao);

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị hư hỏng đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4) Thời hạn giải quyết: 4,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan được ủy quyền trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8) Phí, lệ phí: theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đ nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động: …….

10) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Tải mẫu đơn: