Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

Thủ tục 3: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

  1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành gửi văn bản thông báo đến Phòng Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua đường Bưu điện.

  Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét văn bản thông báo, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

  2. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận thông báo trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường Bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ:

Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành  (Mẫu B19, Thông tư số 01/2013/TT- BNV ngày 25/3/2013).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức tôn giáo có chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

  7. Lệ phí: Không.

  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Mẫu B19, Thông tư số 01/2013/TT- BNV ngày 25/3/2013 (có mẫu kèm theo)

  9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ) nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển.

  10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

- Tải mẫu đơn: