Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

  1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức tôn giáo trước khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua đường Bưu điện.

  Bước 2: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

  Bước 3:

  - Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  - Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ có hoặc không có ý kiến về việc thuyên chuyển (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ).

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

  2. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường Bưu điện.

  3. Thành phần,  số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản đăng ký (theo mẫu);

  - Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;

  - Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chức sắc, nhà tu hành được hoặc không được hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký.

  8. Lệ phí: Không. 

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Mẫu B20, Thông tư số 01/2013/TT- BNV ngày 25/3/2013 (có mẫu kèm theo)

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tải mẫu đơn: