Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động đối với cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lâp.

3. Thủ tục: thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động đối với cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lâp.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện, cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thông báo thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động

b) Số lượng hồ sơ: 01 bản chính.

4. Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

   - Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời

8. Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP.

- Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu