Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức huấn luyện gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan tiếp nhận xem xét, nếu hồ sơ bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của Tổ chức huấn luyện, trong đó nêu rõ tên và số tài khoản nhận hỗ trợ (theo mẫu).

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ (theo mẫu).

- Dự toán chi phí tổ chức huấn luyện (theo mẫu).

- Danh sách người huấn luyện (theo mẫu), kèm theo bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của người huấn luyện.

- Danh sách người tham dự huấn luyện (theo mẫu).

- Quyết định cấp thẻ an toàn (theo mẫu).

- Hợp đồng huấn luyện (theo mẫu).

- Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện (theo mẫu).

- Các chứng từ chi tiêu có liên quan đến huấn luyện (để đối chiếu, tổ chức huấn luyện trực tiếp thực hiện lưu giữ theo quy định hiện hành).

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức huấn luyện sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

 e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện.

g. Phí, lệ phí: Không.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của Tổ chức huấn luyện (Mẫu số 02 Phụ lục II).

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động (Mẫu số 01 Phụ lục II).

- Dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện (Mẫu số 03 Phụ lục II).

- Danh sách người huấn luyện (Mẫu số 04 Phụ lục II).

- Danh sách người lao động tham dự huấn luyện (Mẫu số 05 Phụ lục II).

- Quyết định về việc cấp thẻ an toàn (Mẫu số 06 Phụ lục II).

- Hợp đồng huấn luyện (Mẫu số 07 Phụ lục II).

-  Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện (Mẫu số 08 Phụ lục II).

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Điều 10, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Quyết định 2116/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

- Tải mẫu đơn: