Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

1. Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi văn bản thông báo đến Sở Nội vụ nơi đi và nơi đến.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ bao gồm: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai:

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành (Mẫu B21, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản xác nhận của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận thông báo.

- Văn bản thông báo được lưu tại Sở Nội vụ để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

- Tải mẫu đơn: