Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị công bố Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn nghiên cứu tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa.

 - Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định công bố.

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

 b) Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Đối với luồng, tuyến đường thủy nội địa mới có dự án đầu tư xây dựng

 + Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa (bản chính) theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016;

 + Quyết định phê duyệt dự án (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

 + Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao).

 - Đối với luồng, tuyến đường thủy nội địa mới không có dự án đầu tư xây dựng, bao gồm:

 + Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa (bản chính) theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

 + Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đề nghị công bố (bản chính). Trên bình đồ thể hiện vị trí báo hiệu, các công trình hiện hữu trên luồng, tuyến đường thủy nội địa.

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị về công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

 - Nghị định số 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

 - Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thuỷ nội địa.

 

- Tải mẫu đơn: