Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ dự án, chủ sơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Chủ dự án, chủ sơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể cho Chủ dự án, chủ sơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Chủ dự án, chủ sơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án, chủ sơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có dự án đầu tư nằm trong các khu công nghiệp thuộc địa bàn huyện Đông Hưng, thành phố Thái Bình.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu kinh tế và  các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

8. Lệ phí: Không quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo về môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-TNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 4858/QĐ-UBNB ngày 22/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng ủy quyền xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Tải mẫu đơn: