Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dvctt.www.knparagon.com

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, trong đó có hẹn ngày trả kết quả và cập nhật vào phần mềm theo dõi hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể cho tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Tổ chức nhận giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì cán bộ nhận hồ sơ viết giấy hẹn gửi qua hệ thống bưu chính cho tổ chức.

Bước 4: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động theo thẩm quyền.

Bước 5: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động tiến hành thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ không đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động thông báo bằng văn bản cho tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; hoặc thông báo đến tổ chức về lý do không cấp Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

Bước 6: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Trường hợp tổ chức gửi hồ sơ qua mạng thì khi đến nhận kết quả mang theo hồ sơ gốc nộp để lưu trữ.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dvctt.www.knparagon.com

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động;

- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

- Nội quy lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động trong khu công nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ  đăng ký Nội quy lao động.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc  lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Văn bản Ủy quyền của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ngày 21/4/2015 về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu