Cấp giấy phép phổ biến phim

Thủ tục 81: Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

 - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh của địa phương đóng trên địa bàn cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đáp ứng các điều kiện:

 + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

 + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến).

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở điện ảnh đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cơ sở hoàn thiện bổ sung.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét hồ sơ, cấp giấy phép phổ biến phim. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Cơ sở nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

 (1). Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu I Phụ lục quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 về việc ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim);                

 (2). Giấy chứng nhận bản quyền phim.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.  Thời hạn giải quyết:

 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8.  Phí, lệ phí:

− Lệ phí duyệt phim truyện - Phim truyện độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 2.000.000 (hai triệu) đồng/tập;

 − Lệ phí duyệt phim truyện - Phim truyện độ dài từ 101 đến 150 phút (1,5 tập): 3.000.000 (ba triệu) đồng/phim;

− Lệ phí duyệt phim truyện - Phim truyện độ dài từ 151 đến 200 phút tính thành 02 tập;

− Lệ phí duyệt phim ngắn - Phim ngắn độ dài đến 60 phút: 800.000 (tám trăm nghìn) đồng/tập;

− Lệ phí duyệt phim ngắn - Phim ngắn độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.

 (Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Phiếu đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2009.

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29/ 6/ 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 07/7/2010.

- Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2011.

 - Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 11/11/2000.

- Quyết định số 36/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh, có hiệu lực từ ngày 21/5/2008.

 


 

- Tải mẫu đơn: