Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Thủ tục 83: Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

 Bước 3: Nhận văn bản trả lời.

2.  Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, lộ trình thực hiện (mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đươc thông báo.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo sản phẩm quảng cáo do đoàn người thực hiện quảng cáo.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiên thủ tục hành chính: Không

11.  Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.


 

- Tải mẫu đơn: