Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Trước ngày mùng 05 của các tháng 01, 4, 7 và tháng 10 hằng năm hoặc trong trường hợp đột xuất, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là sở điều trị Methadone) lập dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone theo mẫu số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT, bao gồm cả nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh tại các cơ sở cấp phát thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của cơ sở điều trị Methadone và gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Thời gian: Các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ theo quy định)

- Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Bước 2. Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Sở y tế cấp cho tổ chức phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3. Trước ngày mùng 10 của tháng lập dự trù, Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS tnh phải hoàn thành việc tổng hợp và gửi SY tế bng tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc Methadone quy định tại Khoản 1 Điều này theo mẫu số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư s 14/2015/TT-BYT;

Bước 4. Trước ngày 15 của tháng lập dự trù, Sở Y tế phải hoàn thành:

Duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của các cơ sở điều trị Methadone đối với nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý qun lý của Sở Y tế theo mẫu số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT. Duyệt dự trù được lập thành 03 bản và được gửi như sau: 01 bản gửi đơn vị phân phối, 01 bản gi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và 01 bản lưu tại Sở Y tế.

Bước 5. Cơ sở nhận kết quả theo giấy hẹn hoặc qua đường bưu điện.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho cơ sở điều trị mẫu số 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

- Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho tuyến bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố/Cơ quan đầu mối theo mẫu s 3, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

* Số lượng h sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của SY tế gửi đơn vị phân phi để thực hiện việc chuyển thuốc đến các cơ sđiều trị Methadone trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

8. Phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mu số 2 Phlục 1: Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho cơ s điu trị

- Mu số 3 Phlục 1: Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho tuyến bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố/Cơ quan đầu mối

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định s 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế;

- Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone.

- Quyết định 4308/QĐ-BYT ngày 19/10/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

- Tải mẫu đơn: