Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Người bệnh làm Đơn đề nghị được cấp thuốc Methadone tại nhà theo mẫu số 2 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 gửi cơ sđiều trị Methadone.

Bước 2. Trường hợp cơ sở điều trị Methadone có đủ người thực hiện việc chuyển thuốc Methadone cho người bệnh thì tiến hành xác minh tình trạng sức khỏe của người bệnh đquyết định việc cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh tại nhà.

Trường hợp người bệnh không có chống chỉ định, bác sỹ điều trị kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Bước 3. Căn cứ đơn thuốc của bác sđiều trị, nhân viên cấp phát thuc của cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm:

- Giao đủ số lượng thuốc Methadone sử dụng trong một (01) ngày và Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh cho nhân viên y tế được người đứng đầu cơ sđiều trị Methadone giao nhiệm vụ chuyển thuốc (sau đây gọi tt là người giao thuốc Methadone) để chuyển thuốc Methadone tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh;

- Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh vào Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày.

Bước 4. Người giao thuốc Methadone có trách nhiệm mang các giấy tờ sau khi chuyển thuốc Methadone cho người bệnh:

- Giấy giới thiệu ca cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone:

- Đơn thuốc Methadone;

- Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh.

Người giao thuốc trực tiếp chuyển thuốc Methadonetheo dõi việc uống thuốc Methadone của người bệnh, ký vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở điều trị.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại nhà theo mẫu số 2 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

* Số lượng h sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở điều trị Methadone

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người bệnh được tiếp tục uống thuốc Methadone tại nhà

8. Phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mu số 2 Phụ lục 7: Đơn đề nghị được cấp thuốc Methadone tại nhà

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định s 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế;

- Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone.

- Quyết định 4308/QĐ-BYT ngày 19/10/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

 

- Tải mẫu đơn: