Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người bệnh nộp đơn chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuc thay thế theo quy định cho người đứng đầu cơ sở quản lý nơi người bệnh đang điều trị.

Bước 2: Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án theo Mu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP đcấp cho người bệnh khi người bệnh chuyển đi.

Bước 3: Cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyn đến có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ sở quản lý thực hiện việc điu trị nghiện dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế

3. Thành phần, số lượng hồ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế theo Mu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận được hồ sơ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện dạng thuốc phiện bằng thuc thay thế

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không có

8. P: Không quy định lệ phí

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

Mu số 04: Bản tóm tắt bnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuc thay thế.

- Quyết định 7678/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC được ban hành kèm theo nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
- Tải mẫu đơn: