Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ
- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu