Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khi xây dựng công trình liên quan đến đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương

Thủ tục 9: Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khi xây dựng công trình liên quan đến đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin chấp thuận tới Sở Giao thông vận tải vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành ra văn bản chấp thuận.

Bước 3: Sau khi Lãnh đạo Sở ký văn bản trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ chấp thuận phương án và điều chỉnh phương án bao gồm:

          - Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa;

          - Phương án thi công công trình;

  - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

+ Thuyết minh chung về phương án;

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

+ Phương án bố trí nhân lực;

+ Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

+ Thời gian thực hiện phương án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị chấp thuận.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường thủy nội địa;

          - Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thuỷ nội địa;

          - Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thuỷ nội địa.

 


- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu