Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc:

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Sở Y tế tiến hành thẩm định hồ sơ

- Nếu hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định, Sở Y tế cấp thẻ người giới thiệu thuốc;

- Nếu hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, trong vòng 10 ngày, kêt từ ngày nhận hồ sơ, Sở Y tế thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nội dung chưa đáp ứng cần phải sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc;

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ;

- Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu;

- Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;

- Đối với người có trình độ chuyên môn trung cấp: Ngoài các quy định trên cần đáp ứng thêm các quy định, cụ thể:

  + Giấy chứng nhận tập huấn người giới thiệu thuốc của cơ sở tập huấn do Bộ Y tế quy định; 

  + Giấy xác nhận thời gian ít nhất 02 (hai) năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ người giới thiệu thuốc.

8. Lệ phí: 1.800.000 đồng/thẻ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc,

Theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC

 

Kính gửi:  Sở Y tế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

1. Tên đơn vị cử người giới thiệu thuốc: ....................................................................................................

2. Địa chỉ: ................................................................................................................................................................................

3. Số điện thoại, Fax, E-mail: ..............................................................................................................................

4. Số giấy phép hoạt động của đơn vị: .......................................................................................................

5. Danh sách những người đề nghị cấp thẻ: Người giới thiệu thuốc

STT

Họ và tên

Ngày/tháng/ năm sinh

Trình độ chuyên môn

Đang cư trú tại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Đơn vị ( ghi tên của đơn vị nộp hồ sơ ) cam kết đã và sẽ tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo và đào tạo thường xuyên cho những người giới thiệu thuốc (1) Những kiến thức về thuốc mà họ sẽ giới thiệu và (2) Những quy chế chuyên môn có liên quan.

7. Xin gửi kèm đơn này:

-      Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn;

-      Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu của từng người;

-      Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;

-      Giấy chứng nhận tập huấn Người giới thiệu thuốc của cơ sở tập huấn do Bộ Y tế quy định;

-      Giấy xác nhận thời gian ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp.

Ngày …… tháng …… năm ……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người giới thiệu thuốc phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Trường hợp người giới thiệu thuốc là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn trung cấp thì phải có thêm các điều kiện sau:

+ Có ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp;

+ Được tập huấn theo Chương trình khung đào tạo cho Người giới thiệu thuốc do Bộ Y tế quy định;

+ Đã được đơn vị tuyển dụng huấn luyện, đào tạo;

+ Có đủ kiến thức về những thuốc được phân công giới thiệu, hiểu biết các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc;

- Thông tư số 45/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”, Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn sản xuất gia công thuốc, Quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc, Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc, Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

 

 

- Tải mẫu đơn: