Gia hạn giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP):

Gia hạn giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP):

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại cơ sở trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩnThực hành tốt nhà thuốccho cơ sở trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra đạt yêu cầu.

-  Đối với trường hợp cần khắc phục, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục những tồn tại đã được nêu trong biên bản kiểm tra. Cơ sở cần khắc phục và có báo cáo bằng văn bản trong vòng 30 ngày sau ngày kiểm tra, nếu sau 30 ngày cơ sở ch­ưa khắc phục đ­ược mà vẫn muốn xin cấp giấy chứng nhận thì cần phải nộp hồ sơ đ được kiểm tra lại.

-  Đối với trường hợp phải kiểm tra lại, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục và đ nghị kiểm tra của cơ sở, Sở Y tế tiến hành kiểm tra.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

*  Hồ sơ đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (đối với cơ sở gia hạn GDP), gồm:

- Đơn đăng ký tái kiểm tra theo nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”;

- Báo cáo những thay đổi của cơ sở trong 03 năm triển khai “Thực hành tốt phân phối thuốc”  và hồ sơ liên quan (nếu có);

Cơ sở sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký tái kiểm tra vẫn được phép kinh doanh thuốc theo phạm vi quy định trong giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” đã được cấp và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đang còn hiệu lực).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc (trừ các trường hợp cơ sở cần khắc phục tồn tại).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí: 4.000.000 đồng/giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”,

Theo mẫu sau:

 

Mẫu Đơn đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

……… , ngày …… tháng …… năm ……

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÁI KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC”

Kính gửi : Sở Y tế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

1. Tên cơ sở: ........................................................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: ..............................................................................................................................................................

3. Điện thoại: ...........................................  Fax: ..........................................  E-Mail: .......................................

4. Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số .........................................................................................  do ........................................................................  cấp.

5. Đã được cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc:

- Lần 1:  Số GCN: .................................................................  ngày cấp: .............................................................

- Lần gần nhất: Số GCN: ...............................................  ngày cấp: .............................................................

Đăng ký tái kiểm tra Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) tại:

Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................................................................

Địa chỉ kho: ..........................................................................................................................................................................

Chúng tôi xin báo cáo những thay đổi của cơ sở trong thời gian triển khai GDP từ lần kiểm tra gần nhất đến nay như sau :

1 ........................................................................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................................................................

3. Đã khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước :

- .........................................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................................

TM. ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.


 

- Tải mẫu đơn: