Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa.

Thủ tục 11: Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa tới Sở Giao thông vận tải vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành ra Văn bản chấp thuận.

Bước 3: Sau khi Lãnh đạo Sở ký Văn bản chấp thuận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa và đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông (theo mẫu).

          - Bình đồ vị trí và sơ đồ mặt bằng công trình bến, vùng nước trước bến.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa; Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

 

 


- Tải mẫu đơn: