Công bố hoạt động cảng thủy nội địa địa phương.

Thủ tục 12: Công bố hoạt động cảng thủy nội địa địa phương.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tới Sở Giao thông vận tải vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành ra quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

Bước 3: Sau khi Lãnh đạo Sở ký Quyết định công bố hoạt động bến thủy nội địa, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa.

- Bản chính hoặc bản sao chứng thực quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt; hồ sơ hoàn công.

- Biên bản nghiệm thu công trình.

- Bình đồ vùng nước của cảng.

- Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi thay cho cần cẩu).

Lưu ý: Trường hợp cảng mới xây dựng xong phần cầu tàu nhưng chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng ngay phục vụ cho việc xây dựng các hạng mục công trình khác của cảng thì có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố tạm thời phần cầu tàu đã hoàn thành theo trình tự thủ tục như công bố hoạt động chính thức.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

          7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố.

          8. Lệ phí: Không.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa.

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

 


- Tải mẫu đơn: