Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa địa phương.

Thủ tục 14: Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa địa phương.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tới Sở Giao thông vận tải vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành ra quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

Bước 3: Sau khi Lãnh đạo Sở ký Quyết định công bố hoạt động bến thủy nội địa, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa.

- Trường hợp do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố gồm:

+ Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu.

+ Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có).

- Trường hợp công bố lại do có sự thay đổi về kết cấu công trình cảng, vùng nước, vùng đất, công dụng của cảng:

+ Đơn đề nghị công bố lại hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu.

+ Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh các nội dung thay đổi.

- Trường hợp công bố lại do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng, thực hiện theo thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

-  Đối với cảng thủy nội địa được công bố hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 mà bị thất lạc hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu.

+ Bản vẽ mặt bằng công trình cảng, bình đồ vùng nước, vùng đất của cảng.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

          7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố lại.

          8. Lệ phí: Không.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa.

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

 


- Tải mẫu đơn: