Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

Thủ tục 15: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tới Sở Giao thông vận tải vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

Bước 3: Sau khi Lãnh đạo Sở ký cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu.

+ Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có).

- Trường hợp do thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu.

+ Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nêu trên.

- Đối với bến thủy nội địa do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực của bến gồm:

+  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu.

+  Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt; hồ sơ hoàn công.

+ Biên bản nghiệm thu công trình.

+  Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến lập.

+ Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến).

+  Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

-  Đối với bến thủy nội địa được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 mà bị thất lạc hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu.

+ Bản vẽ mặt bằng công trình bến, sơ đồ vùng nước, vùng đất của bến.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

          7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

          8. Lệ phí: 40.000 đ/giấy phép.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu nộp lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dường thuỷ nội địa.


- Tải mẫu đơn: