Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Thủ tục 9: Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tới Sở Giao thông vận tải vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành cấp lại giấy chứng nhận.

Bước 3: Sau khi Lãnh đạo Sở ký Quyết định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

8. Lệ phí: Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa.

10. Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục hành chính được giải quyết trong các trường hợp phương tiện bị mất tích; phương tiện bị phá hủy; phương tiện không còn khả năng phục hồi; chuyển quyền sở hữu phương tiện; thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; theo đề nghị của chủ phương tiện.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ  Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Tải mẫu đơn: