Thẩm định, phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thẩm định; phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

   - Bước 1:  Tổ chức, cá nhân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

   - Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công  bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

   Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả; đồng thời chuyển 01 bộ hồ sơ sang bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

   + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

   - Bước 3: Lấy ý của cơ quan, tổ chức có liên quan về các nội dung của dự án và tổ chức thẩm định:

+  Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của dự án, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến dự án;

+ Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản với thời hạn: Không quá 07 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; Không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

- Bước 4:

 Tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định dự án và nhận kết quả thẩm định của Sở chuyên ngành (bao gồm văn bản thẩm định và 01 bộ bản vẽ được đóng dấu thẩm định) theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Trường hợp dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân nhân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định đầu tư thì thực hiện thêm các bước sau:

Bước 5:

+ Sở chuyên ngành gửi 01 bộ hồ sơ đã được đóng dấu thẩm định cùng với văn bản kết quả thẩm định của mình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Trong thời gian 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức liên quan để lấy ý kiến thẩm định về các nội dung khác của dự án (nếu có);

+ Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cho ý kiến thẩm định bằng văn bản với thời hạn: Không quá 02 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; Không quá 01 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thẩm định, rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình phê duyệt theo quy định.

- Bước 6: Trình phê duyệt dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định đầu tư:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển kết quả thẩm định về Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp nhận kết quả, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt và chuyển Quyết định phê duyệt dự án về Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình để trả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 7: Tổ chức, cá nhân nhận quyết định phê duyệt dự án theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

   2. Cách thức thực hiện:

  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường bưu điện.

   3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

  Thành phần hồ sơ:

  - Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư;

  - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

  - Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

  - Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

  - Bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) hoặc tổng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình được xây dựng theo tuyến;

  - Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

  - Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không theo Nghị định số 20/2009/NĐ-CP (nếu có);

  - Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

  - Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình;

  - Thuyết minh dự án (bao gồm tổng mức đầu tư);

  - Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở;

  - Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

  - Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế;

  - Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản…) liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án (nếu có).

   * Thành phần hồ sơ đối với trường hợp thẩm định điều chỉnh dự án cần bổ sung:

  - Báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (nếu có);

  - Văn bản chủ trương cho phép điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền;

  - Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng (nếu có);

- Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất điều chỉnh chương trình, dự án và các báo cáo thẩm định khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

  - Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị... tương ứng với các nội dung đề nghị điều chỉnh bổ sung (nếu có);

  - Các tài liệu về khối lượng phát sinh, nghiệm thu từng phần/toàn phần công trình, kiểm toán công trình (nếu có);

  - Các tài liệu liên quan khác (nếu có);

   b) Số lượng hồ sơ: 

- Đối với dự án do chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định đầu tư: 04 bộ (bao gồm: 01 bộ lưu tại Sở chuyên ngành, 01 bộ trả chủ đầu tư, 01 bộ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, 01 bộ trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất);

- Đối với các dự án còn lại: 02 bộ (01 bộ lưu tại Sở chuyên ngành, 01 bộ trả chủ đầu tư).

   4. Thời hạn giải quyết:

   Thời gian thẩm định, phê duyệt dự án được tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

   a) Đối với dự án do chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định đầu tư:               

- Không quá 21 ngày làm việc đối với dự án nhóm B (thời gian thẩm định của Sở Chuyên ngành không quá 15 ngày làm việc, thời gian thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư không quá 04 ngày làm việc, thời gian phê duyệt không quá 02 ngày làm việc);

   - Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C (thời gian thẩm định của Sở Chuyên ngành không quá 10 ngày làm việc, thời gian thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư không quá 03 ngày làm việc, thời gian phê duyệt không quá 02 ngày làm việc).

   b) Đối với các dự án còn lại:

- Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;

- Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

(Thời gian thẩm định không bao gồm thời gian chờ sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có)

   5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Chuyên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định dự án, bản vẽ thẩm định được đóng dấu thẩm định, quyết định phê duyệt dự án.

   8. Phí thẩm định:

   - Phí thẩm định dự án quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

   - Mức thu phí tính theo tỷ lệ %.

   9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

   10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

   11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

  - Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

  - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

  - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

  - Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

  - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

            - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

            - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

            - Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tải mẫu đơn:
  01.doc