Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Thẩm định; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

1. Trình tự thực hiện:

   - Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   - Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

   Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả; đồng thời chuyển 01 bộ hồ sơ sang bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

   + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

   - Bước 3: Sở chuyên ngành thẩm định các nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của mình.

   - Bước 4:

   Tổ chức, công dân nộp phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và nhận kết quả thẩm định (bao gồm bản vẽ và dự toán đã được đóng dấu thẩm định và văn bản kết quả thẩm định) theo giấy hẹn tại tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Bước 5:

+ Cơ quan chủ trì thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đã được đóng dấu thẩm định cùng với văn bản kết quả thẩm định của mình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Trong thời gian 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức liên quan để lấy ý kiến thẩm định về các nội dung khác của báo cáo kinh tế kỹ thuật (nếu có).

+ Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cho ý kiến thẩm định bằng văn bản với thời hạn không quá  01 ngày làm việc.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thẩm định, rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình phê duyệt theo quy định.

- Bước 6:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển kết quả thẩm định về Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp nhận kết quả, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt và chuyển Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật về Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình để trả cho tổ chức, công dân.

- Bước 7: Tổ chức, công dân nhận quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo giấy hẹn tại tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

   2. Cách thức thực hiện:

   Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường bưu điện.

   3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ:

   - Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư;

   - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

   - Tổng mặt bằng xây dựng công trình được thẩm định;

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng;

   - Thuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình;

   - Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình;

   - Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước)

   - Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản…) liên quan đến quá trình lập và thực hiện báo cáo kinh tế kỹ thuật.

* Đối với trường hợp thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật cần bổ sung:

- Báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (nếu có);

- Văn bản chủ trương cho phép điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật của cấp có thẩm quyền;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng;

- Các tài liệu về khối lượng phát sinh, nghiệm thu từng phần/toàn phần công trình, kiểm toán công trình (nếu có);

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

   b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ (bao gồm: 01 bộ lưu tại Sở Chuyên ngành, 01 bộ trả chủ đầu tư, 01 bộ gửi Sở Kế hoạch, 01 bộ trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất).

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc.

   Thời gian thẩm định, phê duyệt được tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bao gồm:

- Thời gian thẩm định của Sở công trình xây dựng chuyên ngành: Không quá 12 ngày làm việc;

- Thời gian thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Không quá 03 ngày làm việc;

- Thời gian phê duyệt: Không quá 02 ngày làm việc.

(Thời gian thẩm định không bao gồm thời gian chờ sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có)

   5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

   6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Chuyên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định, Bản vẽ, dự toán được đóng dấu thẩm định, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

   8. Phí thẩm định:

- Phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

- Phí thẩm định thiết kế quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

- Mức thu phí tính theo tỷ lệ %.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo Mẫu số 04, Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư theo Mẫu số 01 Thông tư 18/2016/TT-BXD;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

  - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

  - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư ;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

            - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

            - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

            - Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Tải mẫu đơn:
  02.doc