Thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng

Thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng.

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công  cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và tổ chức giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng chuyên môn xem xét hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì tiến hành giải quyết; nếu không đủ điều kiện có phiếu hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ bằng văn bản, chuyển Trung tâm Hành chính công  bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra thẩm đinh, nghiệm thu theo nội dung Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng.

Bước 6: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công  của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, công dân nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công  cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Tờ trình.

01

 

2

Hồ sơ năng lực của Tổ chức, cá nhân tham gia công việc khảo sát, hợp đồng, phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt

 

01

3

Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh)

 

01

4

Các văn bản pháp lý có liên quan

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Chủ đầu tư trình.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Bình;

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

8. Phí, lệ phí: Phí thẩm định thiết kế quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài Chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

- Mức thu phí tính theo tỷ lệ %.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 16/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng; 

- Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài Chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Tải mẫu đơn:
  10.doc