Cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản cho cá nhân

28. Thủ tục 28: Cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản cho cá nhân

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp Tỉnh.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công của Tỉnh.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận không phải là cán bộ, công chức nhà nước; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú dài hạn) của người xin cấp chứng chỉ;

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

   - Bản sao (có bản chính đối chiếu) chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao (có bản chính đối chiếu) giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản.

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 6 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí: 200.000 đồng đối với cấp lần đầu và 100.000 đồng đối với cấp lại.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Áp dụng mức thu phí và thời gian thực hiện tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu đơn cấp chứng chỉ định giá bất động sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

--------------

      ……, ngày……tháng……năm……                                                         

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: ……………………………………………

1. Họ và tên (chữ in hoa):......................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh : ....................................................................................

3. Nơi sinh: ...................................................4. Quốc tịch :...................................

5. Số CMTND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực) ...............................

ngày cấp.......................................................nơi cấp ............................................

6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết): ........................................................

..........................................................................................................................

7. Số điện thoại để liên hệ : di động :......................................... cố định :................

email : ............................................... website :...................................................

8. Tên cơ quan, đơn vị công tác : ..........................................................................

Địa chỉ : ....................................................................Điện thoại :..........................

9. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực):

-  Văn bằng chuyên môn được cấp (đại học, cao đẳng ....) : ................................

Loại hình đào tạo (Tại chức, chính quy, .....) : .....................................................

Do trường ..................................................................... cấp năm ...................

- Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về Định giá  bất động sản :

Do cơ sở đào tạo ......................................................................cấp ngày............

Khóa học tổ chức từ ngày ........................................... đến ngày ........................

10. Kinh nghiệm nghề nghiệp (nếu có) : ...................................................................

Đề nghị được cấp chứng chỉ định giá bất động sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết :

- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù.

- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.

- Hành nghề theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của UBND xã,

phường nơi cư trú

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

- Tải mẫu đơn: