Cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phân hiêu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

Thủ tục 12: Cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phân hiêu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

a. Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường lập hồ sơ gửi tới Sở Lao động -Thương binh và Xã hội;

b. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu đào tạo khác thuộc trường.

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thành lập gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ đề nghị thành lập không đủ điều kiện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Bước 3: Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường trung cấp nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định cho phép thành lập.

Bước 4: Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đại diện tổ chức hoặc công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân;

- 07 quyển Đề án thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường;

- Dự thảo Điều lệ của trường;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về chủ trương giao đất để xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường sau khi được thành lập;

- Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (nếu có).

- Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;

+ Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

+ Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

+ Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;

+ Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thành lập trường Trung cấp nghề (Mẫu số 03a, mẫu số 03b)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng được các quy định tại Điều 6, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

       - Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;

- Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

- Tải mẫu đơn: