Hội bị giải thể

Hội bị giải thể

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ báo cáo và đề nghị UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định giải thể hội.

Bước 2: Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định giải thể hội.

Bước 3: Thông báo Quyết định giải thể hội trên ba số báo liên tiếp ở địa phương.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hoạt động của hội vi phạm các quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định giải thể hội.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

Hội bị giải thể theo quyết định của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong các trường hợp sau:

- Hội không hoạt động liên tục mười hai tháng;

- Khi có nghị quyết của đại hội về việc hội tự giải thể mà ban lãnh đạo hội không chấp hành;

- Hoạt động của hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu