Quỹ tự giải thể

Quỹ tự giải thể

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thông báo thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức hoàn thiện,   bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị giải thể.

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lí do giải thể quỹ

- Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán.

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ.

- Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật trên 3 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.

- Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có khiếu nại.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định giải thể quỹ và thu hồi giấy phép thành lập và công nhân điều lệ quỹ.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giải thể quỹ, (theo mẫu, kèm theo)

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

Quỹ tự giải thể trong các trường hợp sau đây:

- Chấm dứt hoạt động theo quy định của điều lệ quỹ;

- Mục tiêu hoạt động của quỹ đã hoàn thành;

- Không còn khả năng về tài sản, tài chính để hoạt động.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

 

- Tải mẫu đơn: