Tạm đình chỉ hoạt động Quỹ

Tạm đình chỉ hoạt động Quỹ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hoạt động của quỹ, nếu có vi phạm quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ thì đề nghị Sở Nội vụ báo cáo và trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định tạm đình chỉ hoạt động quỹ.

Bước 2: Ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động quỹ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hoạt động của quỹ vi phạm các quy định của Nghị định 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận sai phạm tại quỹ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định tạm đình chỉ hoạt động quỹ.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động từ 03 (ba) đến 06 (sáu) tháng khi vi phạm một trong những quy định sau:

- Hoạt động sai mục đích, không đúng điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, tài chính;

- Sử dụng sai các khoản tài trợ có mục đích của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ;

- Tổ chức vận động tài trợ không đúng với mục đích được quy định trong điều lệ;

- Không hoạt động liên tục trong thời hạn 06 (sáu) tháng;

- Không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cáo tài chính hàng năm và đã được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có văn bản đôn đốc nhưng quá thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đôn đốc quỹ vẫn không khắc phục;

- Không báo cáo việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc quỹ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu