Thu hồi giấy phép thành lập Quỹ

Thu hồi giấy phép thành lập Quỹ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ báo cáo UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định thu hồi giấy phép trong trường hợp Quỹ chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hoạt động của quỹ, nếu vi phạm quy định thì đề nghị Sở Nội vụ báo cáo và trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định thu hồi giấy phép thành lập quỹ.

Bước 2: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập quỹ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Quyết định chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ có hiệu lực hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc quỹ vi phạm.

b) Số lượng hồ sơ: Không.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy phép thành  lập quỹ.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

Quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập trong các trường hợp:

- Quyết định chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ có hiệu lực;

- Sau khi được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ nhưng quỹ không thực hiện đúng quy định thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực. Trường hợp vì lý do khách quan mà quỹ chưa thực hiện được theo quy định thì trong thời hạn 10 (mười) ngày trước khi hết thời hạn theo quy định, Ban sáng lập quỹ phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn chỉ thực hiện một lần và tối đa không quá 20 (hai mươi) ngày, nếu quá thời gian gia hạn mà quỹ vẫn không thực hiện thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu